Kwaliteit
Rotterdam Vroesenpark
PCW-psychologen Rotterdam
Rotterdam zicht op de Maas

Beroepscode

Wij hechten veel waarde aan duidelijkheid en transparantie. We informeren mensen zo goed mogelijk over wat zij van ons kunnen verwachten. De beroepscode voor psychologen (te vinden op www.psy-nip.nl)  is een belangrijke leidraad in ons beroepsmatig handelen.

 


Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om per vrijgevestigde behandelaar een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat beschreven hoe wij  omgaan met de kwaliteit en verantwoordingen in onze praktijk. 

- Kwaliteitsstatuut  Ingrid de Vries

- Kwaliteitsstatuut Peggy de Graav


Dossiervorming

Voor elke  cliënt wordt een dossier aangelegd.  U heeft altijd  recht op inzage of een kopie (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van uw behandelaar). Dit dossier wordt -na beëindiging van de behandeling-  20 jaar bewaard achter slot en grendel.

Indien u dat wenst is het ook mogelijk een schriftelijk verzoek tot vernietiging in te dienen. Dan worden alle inhoudelijke gegevens vernietigd.


Geheimhouding

Alle gegevens die tijdens de gesprekken naar voren komen zijn vertrouwelijk. De behandelaar is verplicht tot geheimhouding. Zonder uw schriftelijke toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt. Ook voor het opvragen van informatie bij collega's hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig.


Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de behandeling of de behandelaar hopen we dat u dit  eerst met de betrokken persoon bespreekt om er  samen uit te kunnen komen.  Indien het niet lukt dit samen op een bevredigende manier op te lossen,  kunt u gebruik maken van een van onderstaande klachtenprocedures.

- voor  Ingrid de Vries de klachtenprocedure van  de LVVP.

- voor Peggy de Graav de klachtenprocedure van het NIP.


Clientenrechten

Als u de hulp inschakelt van een psycholoog of andere deskundige  vertrouwt u zich aan  zijn of haar zorg toe. Zowel u  als de hulpverlener hebben rechten en plichten. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.


Patienten/clientenrechten zijn vastgelegd in de WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Deze wet regelt de relatie tussen de client en de hulpverlener sinds 1 april 1995.


Minstens zo belangrijk als een wettelijke regeling is de houding van beide partijen. Wij staan open voor vragen en/of klachten. Het is van  uw kant belangrijk aan te geven wat u wilt of verwacht. 

 

Overige vragen

Voor vragen kunt u zich natuurlijk altijd tot ons wenden. Een andere goede bron van informatie over zaken in de geestelijke gezondheidzorg is www.hulpgids.nl. en/of van de beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten.Therapie: Het einde is inzicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kwaliteit

 © Dirgnie 2013