Vergoeding
Rotterdam Vroesenpark
PCW-psychologen Rotterdam
Rotterdam zicht op de Maas

Vergoeding vanuit de verzekering

De GGZ is onderverdeeld in twee gebieden, namelijk de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Specialistische GGZ (S-GGZ).

Beide vormen van zorg worden vergoed vanuit het basispakket van uw  zorgverzekeraar. De zorg valt wel onder uw wettelijk verplichte eigen risico in 2020 € 385,00 per jaar.   


Er wordt onderscheid gemaakt tussen vergoede zorg (o.a. depressieve stoornis, angststoornis) en onvergoede zorg (o.a. aanpassingsstoornis, werkgerelateerde problematiek, relatieproblemen).

De huisarts is degene die op basis van uw klachten een eerste inschatting maakt welke vorm van zorg/hulp bij uw klachten van toepassing is. 

Als in onze intake blijkt dat u in aanmerking komt voor behandeling in de GB-GGZ, wordt na de intake bepaald welk zorgpakket het beste aansluit bij uw klacht/problematiek.

Er zijn 4 zorgzwaartepakketten ontwikkeld, te weten:  onvolledig behandeltraject, behandeling kort, behandeling midden, behandeling intensief. Elk pakket heeft zijn eigen (verwachte) behandelduur en vast tarief.

Er worden tijdens de behandeling geen losse gesprekken bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Pas na afsluiten wordt het behandeltraject gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De tariefafspraak met de zorgverzekeraars betreffen het gehele behandeltraject.  Voor u betekent dit onder andere dat de nota voor het verplichte eigen risico pas achteraf bij u wordt gedeclareerd (door de zorgverzekeraar). Bij u wordt het wettelijk eigen risico (en eventueel vrijwillig eigen risico) in rekening gebracht over het jaar waarin het behandeltraject is gestart.


Het kan  zijn dat  we in de intake moeten concluderen dat u niet binnen de GB-GGZ geholpen kan of mag worden. In dat geval verwijzen we u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ (kosten vallen onder uw zorgverzekering) nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ (Praktijkondersteuner-Geestelijke Gezondheidzorg, kosten vallen onder huisartsenzorg) kan bieden voldoende.


Het kan voorkomen  dat tijdens  de behandeling  blijkt dat een andere zorgzwaartepakket  nodig is. In geval kunnen wij overgaan naar een ander product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Wij zullen u daarvan  op de hoogte stellen.


Wij hebben contracten met de volgende verzekeraars: Achmea, DSW, VGZ, CZ, VRZ, Caresq en de Friesland.  Als uw zorgverzekeraar er niet bij staat kijk dan op  overzicht zorgverzekeraars.


Sommige verzekeraars hanteren Budgetpolissen (o.a. VGZ). Er kunnen dan andere vergoedingen gelden. Informeer bij uw verzekeraar als u een Budgetpolis heeft.


Met Menzis hebben wij geen contract. Clienten van  Menzis  krijgen daardoor slechts beperkt vergoeding  op restitutie basis  controleer uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar. Onder overzicht tarieven vindt u alle tarieven met de diverse zorgverzekeraars.


Verwijsbrief

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is altijd een verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts nodig.


Tarief zelfbetalers

Als er sprake is van klachten die vallen onder onverzekerde zorg hanteren wij een tarief van € 95,00 per gesprek van 45 minuten.    Hiervoor zijn wij niet BTW-plichtig.


Coaching

Coaching valt niet onder de Zorgverzekeringswet. In dat geval moet er over het tarief van € 95,00  BTW (21%) worden gerekend. Tarief inclusief BTW € 114,95 per gesprek van 45 minuten.


Verhinderd/No-show

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren  te worden afgezegd. Bij niet of niet-tijdige afzegging brengen wij  de gereserveerde tijd bij de client in rekening, zijnde € 80,00. Ook bij niet tijdig afzeggen in geval van ziekte en/of overmacht wordt een deel van de kosten in rekening gebracht, namelijk € 40,00. Deze rekening is niet bij uw zorgverzekeraar in te dienen.


Voor het afzeggen van uw afspraak kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht. U kunt altijd een bericht achterlaten op ons antwoord-apparaat of een bericht per email versturen. Therapie: Het einde is inzicht...                                                                                                                                                                                                                                               Kosten / Vergoeding

 © Dirgnie 2013